Privacybeleid

Morrenbouw, gevestigd aan Parallelweg 9, 3931 MS in Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die van toepassing is op de activiteiten en de website van Morrenbouw. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom.

Contactgegevens:
Morrenbouw
Parallelweg 9
3931 MS Woudenberg
Telefoonnummer 033-2862614
Website www.morrenbouw.nl
KVK nummer: 30142009

Suzanne Bastiaanssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Morrenbouw. Zij is te bereiken via suzanne@morrenbouw.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Persoonsgegevens:
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Indien wij voor onze opdrachtgevers een vergunning moeten aanvragen, verwerken we ook de gegevens die nodig zijn voor de desbetreffende aanvraag. Dit geldt ook indien wij werken op basis van een overeenkomst met een Woningborggarantie of Bouwgarant. Ook dan verwerken wij de (extra) persoonsgegevens die de betreffende instanties vragen. Als we werken met uitleners of onderaannemers, verwerken we mogelijk van de door hun ingezette werknemers ook het BSN-nummer.

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morrenbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Morrenbouw verwerkt uw persoonsgegevens digitaal en/of in fysieke dossiers voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de met onze opdrachtgevers gesloten of te sluiten overeenkomsten, en/of
 • Ter uitvoering van de met onze opdrachtnemers en/of onderaannemers gesloten of te sluiten overeenkomsten, en/of
  Voor het aanleggen van een relatiebestand, bestaande uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en geslacht. Het gaat hierbij om gegevens van (oud) opdrachtgevers die we al hebben ontvangen op basis van een overeenkomst. Of om gegevens van relaties die we mochten ontvangen via e-mailhandtekening of visitekaartje. We doen dit om contact met hen te kunnen leggen of te onderhouden indien dat nodig is en voor het versturen van nieuwsbrieven of reclame, al dan niet digitaal.
 • Ter afhandeling van betalingen
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Verstrekking aan derden:
Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en opdrachtnemers verstrekken wij alleen aan andere partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en deze gegevens nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het doorzetten van adresgegevens aan leveranciers, onderaannemers, constructeurs en opdrachtgevers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Morrenbouw verhuurt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt alleen de gegevens indien dit ten dienste is van uw opdracht of in uw belang.

Cameratoezicht:
In overleg met en na goedkeuring van onze opdrachtgevers wordt soms op een bouwterrein camerabeveiliging gebruikt. Camerabeelden worden na een maand verwijderd tenzij ze langer nodig zijn wegens (verdenking van) diefstal of schade.

Bewaren van persoonsgegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens gedurende de volgende periodes.

 • Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren minimaal zeven jaar en langer indien de garantietermijn op de gedane oplevering langer doorloopt.
 • Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
  Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
 • Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers bewaren we voor onbepaalde tijd.
 • Persoonsgegevens verkregen uit sollicitaties bewaren wij maximaal twee jaar vanaf moment van ontvangst. Indien sollicitatie tot een dienstverband heeft geleid bewaren wij gegevens conform wetgeving en voor de duur van de arbeidsrelatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wij maken alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om het verzoek te doen uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit alles voor zover mogelijk en er geen wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover wij de gegevens (nog) nodig hebben als gevolg van overeengekomen verplichtingen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzanne@morrenbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in principe binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Suzanne Bastiaanssen via suzanne@morrenbouw.nl

Versie van deze privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2019.